Klauzula informacyjna dot. ogłoszenia o rekrutacji


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w dokumentach rekrutacyjnych jest spółka MST Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Chrobrego 8, 11-400 Kętrzyn dalej jako: „MST”.
  1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.odo@mst.pl.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji z Pani/Pana udziałem.
  1. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko podane przez Panią/Pana w aplikacji, zaś gdy wyraziła/ł Pani/Pan na to odrębną zgodę – także w ewentualnych dalszych procesach rekrutacyjnych w ciągu 12 miesięcy od dnia wyrażenia takiej zgody (wówczas umieścimy Pani/Pana dane w naszej bazie kandydatów do pracy, co pozwoli nam w przyszłości skorzystać z tych danych i skontaktować się z Panią/Panem jeśli będziemy poszukiwali osoby na inne/zbliżone stanowisko pracy).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na ww. potrzeby odbywa się zatem na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO), tj. w związku z dochodzeniem/obroną naszych roszczeń czy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób lub mienia (Pani/pana, naszego lub innych osób).

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy udostępnić Pani/Pana dane, są współpracujące z nami podmioty, w szczególności podmioty świadczące usługi rekrutacji lub pośrednictwa pracy, usługi prawne, dostawy rozwiązań teleinformatycznych.
  1. Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a jeśli wyraziła/ł Pani/Pan na to odrębną zgodę – także przez okres 12 miesięcy od wyrażenia zgody na umieszczenie Pani/Pana danych w naszej bazie kandydatów do pracy. Niezależnie od powyższego, Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (cofnięcie takie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Wszystkie wskazane prawa może Pani/Pan zrealizować dostarczając nam pisemne żądanie, kontaktując się z nami w tej sprawie mailowo pod adresem: inspektor.odo@mst.pl lub listownie kierując korespondencję na nasz adres z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
  1. obecnie nie planujemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji oraz przedkładanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych przez spółkę MST Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kętrzynie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Niezależnie od powyższej zgody, jeśli jesteś zainteresowana/-y umieszczeniem Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy na okres 12 miesięcy (na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych przez nas w tym okresie), proszę o dopisanie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji oraz przedkładanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez spółkę MST Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kętrzynie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym również na inne stanowiska pracy) w okresie 12 miesięcy od dnia udzielenia niniejszej zgody.”