Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI MST Sp. z o.o. Sp. k.

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności danych osobowych wykorzystywanych przez MST Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Chrobrego 8, 11-400 Kętrzyn.

Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest MST sp. z o.o. sp.k. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000355294, REGON: 280502842,NIP: 7422217607, (dalej także jako: MST).

I. Zasady ochrony danych osobowych

1. MST dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.

3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.

4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas produktami i przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.

6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z MST (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, LinkedIn, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. Informujemy, że podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim, które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

8. MST przetwarza dane osób składających zapytanie przez formularz kontaktowy w zakresie imienia i nazwiska, płci, adres e-mail na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz subskrybentów newslettera w postaci adresu e-mail.

9. MST wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

II. Sposoby pozyskiwania danych

1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

a) formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, składania zamówień, konfigurowania produktów, rejestracji, dokonywania wymiany, zwrotów i reklamacji towarów.

b) kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować z MST.

2. Strona www używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika serwisu. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b) trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” stosowane są w celu:

a) konfiguracji serwisu;

b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie; c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej;

d) analizy i badań oglądalności;

e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;

f) realizacji działań marketingowych. Strona www stosuje pliki „cookies”, które zbierają różne informacje nie stanowiące co do zasady danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika). Pozwalają one tworzyć profile, przez które MST dokonuje oceny Państwa preferencji, na podstawie których wysyłane są powiadomienia w celu personalizacji. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Strona serwisu korzysta z narzędzia typu Marketing Automation, które zbiera dane dotyczące użytkownika na potrzeby Administratora strony. Zbieranie powyższych danych, ma na celu dostosowania serwisu do Państwa preferencji. Należy mieć, zatem na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie ze sobą analizę profilu użytkownika lub klienta, aby określić, jakie są jego preferencje, a co za tym idzie, jakie produkty i usługi najbardziej odpowiadają jego stylowi, celem wysyłania mu odpowiednich dla niego informacji lub konfiguracji produktów, które naszym zdaniem mogą go interesować. Brak zgody na przyjmowanie plików „cookies” można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych. Instrukcje usuwania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

b) Safari na urządzeniach mobilnych https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

c) Google Chrome

d) Google Chrome na urządzeniach mobilnych – Android

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl – Iphone/ Ipad https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=pl&oco=0

W plikach „cookies” nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników lub klientów. Pliki „cookies” zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z MST reklamodawców oraz partnerów, w szczególności na potrzeby wykorzystywania narzędzi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, RTB House, Hotjar, Facebook.

III. W jakim celu są wykorzystywane zebrane dane

1. Udostępnione przez klientów dane osobowe wykorzystywane są w udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz w mogą być wykorzystywane w celu zmierzającym do zawarcia umowy oraz otrzymywania wiadomości o nowościach, oraz wydarzeniach, na podstawie art. 6 ust. 1 b) i f) RODO.

2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu (w tym analizowanie danych w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO do czasu wycofania zgody.

3. Dane przetwarzane są również do celów statystycznych.

IV. Newsletter

Klienci mają możliwość otrzymywania newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. W newsletterze znajdują się informację o najnowszej ofercie sprzedażowej. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera.

V. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

MST zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

VI. Prawa użytkownika

1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów oferowanych przez MST jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

2. MST respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargo do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.

3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do MST w drodze pisemnej lub emailem o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez MST. Osoba taka uprawniona jest do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VII. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności MST mogą mieć wpływ zmiany w sferze obowiązujących przepisów prawa w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej MST.

VIII. Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: inspektor.odo@mst.pl